Vanghele Gogu - Cat Ti Voi

 F#m   E     A    Bm
1.Di cându iasti eta dorlu di hoarâ`i greu
F#m        C#m      F#m       
Ashi`i ascris armânlui shi`i dat di Dumnidza!
Di cându iasti eta dorlu di hoarâ`i greu
Ashi`i ascris armânlui shi`i dat di Dumnidza!

ref: x2
F#m           E     A 
Cât ti voi, cât ti voi, lea hoara armâneascâ,
Bm    C#m        F#m
Armânjii pri`iu as ducâ ei nu`ari s`ti agârsheascâ!
Cât ti voi, cât ti voi, îmsheatâ feată armânâ
Priu va nedz, priu va z`inhi seara la fântânâ! 


2.Nhi`aduc aminti daima di când` iaram ma nhic
Cându tsâneam în casâ oaia cu nhiel ciruc!
Nhi`aduc aminti daima di când` iaram ma nhic
Cându tsâneam în casâ oaia cu nhiel ciruc!

ref: X2


3.Nhi`aduc aminti daima di când iaram la hoari 
Câ laptili di oaii iara prota mâcari ! 
Nhi`aduc aminti daima di când iaram la hoari 
Câ laptili di oaii iara prota mâcari ! 

Ref : x24.Cu pârpodz di lânâ, cu câciuli`n cap
Nu ni iara arcoari ni tu chiro anghitsat!
Cu pârpodz di lânâ, cu câciuli`n cap
Nu ni iara arcoari ni tu chiro anghitsat!


ref x2


5.Di nhiercuri pânâ nhiercuri numtsâli s`tsâneau
Oh, tsi gimbushi mari, tsi mari cor s`adra!
Di nhiercuri pânâ nhiercuri numtsâli s`tsâneau
Oh, tsi gimbushi mari, tsi mari cor s`adra!

P.S : Luati baree e mai usor sa faceti ritmul , voi face si cover pentru bataie

Transpunerile de pe acest site reprezintă viziunea personală a utilizatorilor asupra pieselor.
42954e7ceae5d83f0cf6be8458516333
f7e9d1d2-ebba-44ba-8198-e810bddf71a6